Risâletu'l İ'tikadati'l İmâmiyye

 Şii-İmâmiyye'nin İnanç Esasları

İÇİNDEKİLER

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

 

       İSTİTA'AT (YAPABİLME GÜCÜ) HAKKINDAKİ İNANÇ

 

Allah rahmet eylesin Şeyh Ebu Cafer dedi ki: Bizim bu meseleye dair inancımız İmam Musa Cafer el-Kazım'ın-Allah'ın selamı onların üzerine olsun- görüşü gibidir. Ona,

 

"Kulun istitaatı (yapabilme gücü) var mıdır?" diye sorulduğunda, dedi ki:

Şu dört vasfa sahip olmak şartıyla evet! . .

Bunlar: Fiili itibariyle hür olmak; bedeni bakımından sağlam olmak; organları sağlıklı olmak;

 

 Yüce Allah tarafından verilmiş gücü bulunmak... Bütün bu vasıflar bir arada bulunduğu takdirde, o kimseye mustati' (gücü yeter) denir. Ona, "mesela ne gibi?" dendi. O (a.s.) dedi ki: (Farzedin ki) Fiilini yapmakta hür, sağlıklı, normal organlara sahip bir adam var. Bu kimse, bir kadın görmedikçe zina etmeye muktedir değildir. Şimdi bu kimse bir kadınla karşılaştığı zaman, -ki bu kimse ister masum olsun ve Yusuf (a.s.) gibi günah işlemekten sakınsın, ister onunla serbestçe hareket edip zina işlesin- işte bu durumda o, bir zanidir. (Birinci durumda) Onun için, Allah'a cebr altında itaat etmiştir, denemez; ayrıca (ikinci durumda) cebr altında olarak O'na itaat etmemiştir de denemez.1

 

(İmam Cafer) es-Sadık (a.s.)'a, Güçlü ve Ulu Allah'ın, "... Oysa kendileri sapasağlam oldukları zaman secdeye çağırılmışlardı"2 ayeti hakkında soruldu. O dedi ki, onlar emredildikleri şeyi işlemeye ve yasaklanan şeyden kaçınmaya da muktedirlerdi; onun için de denemeye tabi tutuldular3. İmam Ebü Cafer (Muhammed el-Bakır) -selam üzerine olsun- dedi ki:

"Tevrat'ta şöyle yazılmıştır: Ey Musa! Şüphesiz Ben seni yarattım, seni seçtim, sana doğru yolu gösterdim, sana kuvvet verdim (73) ve sana Bana itaat etmeni emrettim ve seni Bana karşı günah işlemekten yasakladım. Şimdi sen Bana itaat edersen, sana kullarıma karşı yardım edeceğim; fakat sen Bana itaat etmezsen, senin Bana itaatında sana yardım etmeyeceğim. İtaatın hususunda sana iyilik etmek Bana düşer; senin Bana itaatsızlığın için seni sorguya çekmek de

bana düşer" 4.                                              .

 

 

 


 

1. Tevlıid, 279-280. (A.l!.). Krş.: Usal, I, 160 vd.

2. Kalem (68), 43.

3. Tevhfd, 280 (A.F.).

4. İstit,bt konusu, irade ve kader konularıyla yakından ilgi­

lidir. cI-Kul11mİ'nin gÜrÜşleri, eıı yetkili olanlarınkinden daha da İleri gider. "\'eıısinck'in mÜlaleasını tahlil edince, gerçekten Üç durum­la karşılaşılır: (I) İnsanın fiili gerçek değil, mecazİclir (Cebriyye), (2) İnsanın yapabilme gÜcÜ, hayır ve şer fiiller konusunda farklılık gösterir (Eş.ariler)-ayrıca bak: MC, 266-, ve (3) Tam bir yapabil­me gÜcü (Mutezile ve Şiiler). Ve aşikar ki eI-Kummi, bu sonuncu durumu benimsemektedir, ıV/C, 128, 157,266; EHA, 115-122, özellikle 119; Tevhid, 277-281 (A.F.).Eş'arilerin bu konudaki görüşü için bk.: lbane, 56, özellikle 57-59.

Bölüm 8

s.38        Bölüm 9

Bölüm 10