Risâletu'l İ'tikadati'l İmâmiyye

( Şii-İmâmiyye'nin İnanç Esasları )

İÇİNDEKİLER

YİRMİİKİNCİ BÖLÜM

VA'D VE VAİD HAKKINDAKİ İNANÇ

 

Allah'ın rahmeti üzerine olsun Şeyh (Ebu Cafer) der ki: Bizim va'd (mükafat) ve vaid (ceza-tehdid) hakkındaki1 inancımız şudur: Allah'ın iyi işleri için mükafat vaadettiği kimse, bunu mutlaka alacaktır. Fakat Allah'ın bir ceza ile tehdid ettiği kimse ise, değişik bir şeye sahip olabilir. Eğer Allah onu cezalandırırsa, bu O'nun adaletidir; fakat bağışlarsa, bu da O'nun cömertliğidir.

"...Rabbin kullara karşı zalim değildir"2.

Ve yine Güçlü ve Ulu Allah şöyle buyurur:

"Allah kendisine ortak koşmayı elbette bağışlamaz; bundan başkasını dilediğine bağışlar. . ."3

Ve Allah en iyi Bilen'dir.

 


 

1.Tevhid, 325-330, tamamen bu konu hakkındadır. Imam Rızâ (as), büyük günahların Allah tarafından affolunmayacağı şeklindeki Mu'tezile görüşünü reddeder, s. 326. Şirk suçuna batmamış olmaları şartıyla zina edenler, hırsızlar ve içki içenler bile kurtulacaklardır, s. 329. Ayr. krş.: FC, 84 (A.F.).

2. Fussilet (41), 46.

3. Nisa (4), 48.

 

Bölüm 21

s:75    Bölüm 22

Bölüm 23