İÇİNDEKİLER

Risâletu'l İ'tikadati'l İmâmiyye

( Şii-İmâmiyye'nin İnanç Esasları )

YİRMİNCİ BÖLÜM

KEVSER HAVUZU (HAVZ ) HAKKINDAKİ

İNANÇ

Allah'ın rahmeti üzerine olsun Şeyh Ebu Cafer der ki: Bizim havz hakkındaki inancımız şudur: O, haktır. Onun genişliği, Eyle ile San'a arasındaki uzaklıktır ve o, Hz. Peygamber'e (s.a.s.) aittir. Doğrusu onun içinde, gökteki yıldızlar kadar çok testiler vardır. Doğrusu yeniden diriliş gününde, onun suyunu verecek kimse Mü'minlerin Emiri Ali b. Ebi Tâlib (a.s.) olacaktır. O, dostlarına içmek üzere su verecek; düşmanlarını kovacaktır. Onu bir kere içen, bir daha hiç susamayacaktır. Ve salat ve selam olsun Nebi şöyle buyurdu:

"Ümmetim arasından bir takım kimseler, ben Kevser Havuzunun başında iken, huzurumda sürüklenip götürülecek ve sol tarafa (cehennem) doğru çekileceklerdir. Bunun üzerine ben şöyle sesleneceğim: Ey Rabbim! Ashabım! Sonra bana: Sen onların senden sonra ne yaptıklarını bilmiyorsun ki!... denecek" 1.

 


 

1. Havz'ın bazan Eyle ile Mekke veya Mekke ile San'a arasın­

daki uzaklıkta olduğu da söylenir. Krş.: lbane, 76.

 

 

 

Bölüm 19

s:73    Bölüm 20

Bölüm 21