Risâletu'l İ'tikadati'l İmâmiyye

( Şii-İmâmiyye'nin İnanç Esasları )

İÇİNDEKİLER

    

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

   TEKLİF HAKKINDAKi İNANÇ

 

 

 

        Allah'ın rahmeti üzerine olsun Şeyh Ebu Cafer der ki: Teklif (yükümlülük) hakkındaki inancımız judur: Yüce Allah kullarına yalnızca kendi güçleri içindeki şer'i teklifleri yükler. Nitekim O şöyle buyurmaktadır: (69) "Allah kişiye ancak gücünün yeteceği kadar yükler.."1 ' Şu halde vüs'at (kapasite), takat (güç)'tan daha az bir yapabilme gücünü ifade etmektedir. İmam (Cafer cs-Sadık) şöyle söylemiştir: Allah'a yemin ederim ki, O kullarına güçlerinin daha aşağı derecesi dışında birşey yüklememiştir. O, onlar üzerine ancak bir gece ve gündüz boyunca yalnız beş vakit namazı; yılda yalnızca otuz gün orucu; (zekat olarak) ikiyüz dirhem gümüşün beş dirhemini vc hayatında yalnızca bir defa haccetmeyi yüklemiştir; insanlar ise, bunlardan daha fazlasını da kaldırabilirler2.

 


1. Hakara (2), 2136.

2. MC, 261, 265; FC, 55. (A.F.). Ayı". krş.: Akdid, 42-3.

 

 

 

 

 

 

Bölüm 2

s.26           Bölüm 3

Bölüm 4