İÇİNDEKİLER

Risâletu'l İ'tikadati'l İmâmiyye

 Şii-İmâmiyye'nin İnanç Esasları

OTUZBİRİNCİ BÖLÜM

KUR'AN'IN KADİR GECESİNDE İNİŞİ HAKKINDAKİ İNANÇ1

 

Şeyh (Ebû Cafer) der ki: Bizim bu konudaki inancımız şudur: Kur'an, Ramazan ayında Kadir gecesinde el-Beytu'l-Ma'mûr'a2 bir defada inmiştir. Sonra el-Beytu'l-Ma'mûr'dan yirmi yıllık süre içinde inmiştir3. Güçlü ve UIu Allah, Ncbisine (s.a.a.) onun ilmini topluca vermiş ve sonra şöyle buyurmuştur:

"Ey Muhammed! Sana vahyedilmesi bitmezden önce Kur'an'ı tekrarda acele edip durma; Rabbim! İlmimi artır, de." 4;

 "Onu acele tekrarlamak için dilini kıpırdatıp durma. Onu senin kalbinde toplamak ve sana okutmak bize düşer. Sana Kur'an'ı okuduğumuz zaman, onun okunuşunu takib et. Sonra onu açıklamak Bize düşer"5.

 


1.Macdonald, 335 (el-Fudali); Wensinck, Handbook -Night of Decree (Leyletu'l-Kadr), 176. Neden Kadir gecesi dendiği hususu tam olarak MB, 309'da anlatılmıştır (A.F.). Krş.: Usul, L, 242-253.

2. Bu, cennetle (üçüncü veya dördüncü veya beşinci veya yedinci kat cennette) hergün yetmiş bin meleğin ziyaret ettiği bir binadır.

3. MB-23 yıldır (A.F.). Sünni inanışa göre de 23 yılda inmiştir.

4. Ta-Ha (20), 113.

5. İnsan (76), 16-19.

 

 

Bölüm 30

s:97    Bölüm 31

Bölüm 32