İÇİNDEKİLER

Risâletu'l İ'tikadati'l İmâmiyye

 Şii-İmâmiyye'nin İnanç Esasları

OTUZUNCU BÖLÜM

VAHYİN ALLAH'DAN EMİR VE NEHY OLARAK

KİTAPLAR HALİNDE İNİŞİNİN KEYFİYETİ HAKKINDAKİ İNANÇ1

 

Şeyh (Ehû Cafer) der ki: Bizim bu konudaki inancımız şudur: İsrâfil'in iki gözü arasında bir levha vardır. Allah vahiy aracılığı ile konuşmak istediği zaman, levha İsrâfil'in alnına çıkar. Bunun üzerine O, levhanın içine bakar ve içindekileri okur2. Sonra İsrâfil onu Mikâil'e ulaştırır; Mikâil Cebrâile ulaştırır; sonra Cebrâil de Peygamberlere (as) ulaştırır.

Nebi'ye (saa) arız olan baygınlık haline gelince. . bu, Yüce Allah'ın doğrudan ona hitab etmesi sırasında olurdu. Öyle ki, şiddetinden ağırlık duyar ve terlerdi. Cebrâil ise, Nebi'ye (s.a.s.) hürmetinden dolayı, izin almadan huzuruna girmezdi ve önüne bir kulun-kölenin oturuşu gibi otururdu.

 


 

1. Vahyin inişi (Nuzulu'I-Valıy) hakkında gen d bilgi için bk.:Wensinek, EI, IV, 1091-1093; Maedonald, 335. TevMd (s. 177)"de İbn Babeveyh, Kur'an'ın yaratılmamış olduğuna dair bir hadis rivayet eder. KP, 35 ve özellikle 69, burada valıy ve ilham aynımıştır, ve 85. s. el-Fudali, vahyi anlatır; fakat İsracU'den söz etmez: Mae­donaıd, ::J: 5. (A.F.).

2. Urduca mütercimi burada bir not ekler: Şeyh Müfid derki: Vahy, Hz. Peygamber' e iki ayn yoldan gelmiştir. Bazan Allah, bizzat Kendisi Hz. Peygamber'e vahyetmiştir, ki bu tarzda Hz. Peygamber solar saranrdJ. Bazan da vahy, ona Cebriil'in aracılığı ile gelirdi. (A.F.).

 

 

Bölüm 29

s:94    Bölüm 30

Bölüm 31