Risâletu'l İ'tikadati'l İmâmiyye

Şii-İmâmiyye'nin İnanç Esasları

İÇİNDEKİLER

( 66)         BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

Hamd, Alemlerin Rabbi, ortağı olmayan bir Allah'adır. Allah'ın salat ve selamı Muhammed'e ve onun güzel ve saf soyuna olsun. Allah bize yeter ve O, ne güzel Vekil'dir.

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

    İlMAMİYYE'NİN TEVHİD İNANIŞININ

ÖZELLİĞİ

 

 

Bu kitabın yazarı, fakıh, Rabbanı Şeyh Ebu Cafer Muhammed b. Ali b. el-Huseyn b. Musa ıbn Babeveyh el. Kummi şöyle der:

Bil ki bizim tevhid hakkındaki görüşümüz şudur: Yüce Allah Bir'dir (vahid), Tek'dir (ahad) 1.

O'nun bir benzeri yoktur; Kadım'dir2; O, daima'

Semi3, Basır4, Alim5 Hakim6, Hayy7, Kayyûm8, Aziz9 Kuddûs10 Âlim11 Kaadirl2 Ğaniyy13 ve öyle olacaktır.O, cevher, cisim, suret, araz14,

 

haz, uzunluk, genişlik, ağırlık, hafiflik, sükun, hareket, yer ve zamanla vasıflandırılamaz. Yüce Allah, bütün yaratıklarının sıfatlarından yücedir; hem ibtâl hem de teşbih15 sınırlarının ötesindedir. Yüce Allah, bir Şey' dir; fakat diğer şeyler gibi değil16. O, Tek'dir (ahad). Herşeyden müstağni, herşey O'na muhtaç olandır. Tevârüs edilmesin diye doğmamış; başkaları ile ortak olmasın diye doğurmamıştır da. Hiçbir şey O'na denk olmamıştır. Ne eşiti, ne de zıddı, ne benzeri, ne arkadaşı, ne aynı ve ne de eşi ve ortağı vardır. "Gözler O'nu göremez, ama O bütün gözleri görür" 17. O'nu insanların hayalleri bile kuşatamaz, ama O, onları kuşatmıştır. "O'nu ne uyku ne de uyuklama tutar"18 O, Latif'tir19 ve Herşeyden Haberdar'dır. O herşeyin yaratıcısıdır. O'ndan başka ilah yoktur ve yaratma (67) ve emir yalnızca O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah, kutlu ve münezzehtir. Teşbihe inanan müşriktir. Allah'ın tevhidi hakkında ileri sürülen bu görüşlerden başkasını İmamiyye'ye isnad eden, bir yalancıdır. Tevhid hakkında ortaya koyduğumuz bu hususlara zıt her haber, yalandır, uydurmadır. Allah'ın Kitabı ile uyuşmayan her hadis, hükümsüzdür. Ve şayet bunlara bilginlerimizin kitaplarında rastlanırsa, bunlar uydurma (müdelles)'dır20.

 

Cahil kimseleri, Yüce Allah'ın, yaratıkları ile kıyaslanabileceği düşüncesine götüren haberlere gelince.. bunların anlamları, Kur'an'daki benzer bölümlerdeki görüşlere başvurmak suretiyle anlaşılabilir. Söz gelişi Kur'an'da şöyle buyurulmaktadır : "O'nun yüzü dışında herşey helâk olacaktır"21 Şimdi bu ifadede yüz (vech)'ün anlamı, din'dir; Allah'a yüz ile ulaşılır ve yine bir kimse O'na yüz ile dönebilir22.

 

Yine Kur'an'da şöyle buyurulmaktadır: "O gün işin dehşetinden baldırlar açılır; gözleri dönmüş olarak yüzlerini zillet bürür; secdeye çağırılırlar, ama buna güçleri yetmez; oysa kendileri sapasağlaın oldukları zaınan secdeye çağırılmışlardı"23. Burada "baldır-bacak" (sak) kelimesi, işlerin durumu, ya da yerine getirilmesi ve şiddeti anlamındadır.

 

Yine Kur'an-ı Kerim'de: "Kişinin, Allah'a karşı aşırı gitmesinden ötürü (ala-ma-farrattu fi'cenbillah) bana yazıklar olsun! Gerçekten ben alaya alanlardanım, diyeceği günden sakının."24 buyurulmaktadır. Burada "cenb", itaat etmek demektir.

 

Kur'an'da şöyle buyurulmaktadır: "Onu yapıp ruhumdan üfediğimde, ona secdeye kapanın."25 Nitekim buradaki "ruh", O'nun tarafından yaratılmıştı ve Allah, onu Adem ve İsa'ya üflemişti. Ayrıca O ancak, "Benim evim", "Benim kulum","Benim cennetim", "Benim mahlukum", "Benim ateşim", "Benim göküm" ve "Benim arzum" deyişi gibi "Benim ruhum" demişti.

 

Yine Kur'an'da, "...Hayır, Onun iki eli de açıktır, nasıl dilerse sarf eder... ."26 buyurulur. Bununla, "dünya ve ahiret nimeti"27 kastedilmiştir.

Kur'an'da, "Göğü, ellerimizle Biz kurduk . . ."28 buyurulur. Şimdi burada "eyd" (eller) kelimesi, "güç-kudret" anlamına gelir. Aynı şekilde yine Allah'ın, "... El sahibi olan kulumuz Dâvud'u an..."29 buyruğundaki "el", "güç-kuvvet sahibi" anlamınadır. Yine Kur'an'da "Ey İblis! İki elimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? . .dedi" 30 buyurulur. O, "iki el" ile "Benim gücüm ve Benim kudretim" demek istemiştir31.

Yine Kur'an'da: ".. .Bütün yeryüzü, Kıyamet günü O'nun avucundadır..." 32 buyurulmaktadır. Yani yeryüzü, O'nunla birlikte başka kimsenin paylaşamıyacağı mülkü olacaktır. Yine Kur'an'da:

".. .Gökler O'nun sağ eliyle dürülmüş olacaktır. . ." 33 buyurulur. "Sağ el" ile "0'nun kudreti" söylcnmek istenmiştir.

Kur'an'da: "Melekler sıra sıra dizilip Rabbin emri gelince" 34 buyurulur. Bu, "Rabbinin buyruğu gelince" demektir.

Yine Kur'an'da : "Hayır, doğrusu onlar o gün, Rablerinden yoksun kalacaklardır"35 buyrulur. Yani "Rablerinin sevabından" demektir. Yine Kur'an'da: "Onlar bulut gölgeleri içinde Allah'ın ve meleklerin tepelerine inip işin bitmesini mi bekliyorlar?.." 36 buyurulur. Burada "Allah'ın inmesi", "Allah'ın azabının inmesi" demektir.

 

Yine Kur'an'da: "O gün birtakım yüzler Rablerine bakıp parlayacaktır" 37 buyurulur. Bu demektir ki, yüzler, Rablerinin mükafatına bakarak parıl parıl olacaktır.

 

          Kur'an'da: (68) "...Gazabımı hak eden (gazabımın geçtiği) kimse, muhakkak mahvolur" 38 buyurulur'. Burada "Allah'ın gazabı", O'nun cezası; O'nun rızası da sevab ve mükafatı demektir.

 

          Yine Kur'an'da şöyle buyurulur: "...Sen, benim içimde olanı bilirsin, ben Senin içinde olanı bilmem. . ." 39 yani Sen benim gizlimi bilirsin, ama benim Senin gizli olan şeylerin hakkında bir bilgim yoktur.

 

Kur'an'da : "...Allah sizi Kendi nefsine dikkat etmeye davet ediyor (Sizi Kendisiyle korkutur). . ." 40 buyurulur. Burada "nefs" ile O, Kendi azah ve intikamını söylüyor.

 

Kur'an'da "Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamberi överler . . ." 41 ve ". . . size salat eden Allah ve melekteridir. . ." 42 buyurulmaktadır. Burada "Allah'ın galatı", O'nun rahmeti; "meleklerin salatı" da, onların sizin bağışlanmanızı ve temizlenmenizi istemeleridir. Aynca "insanlara salat" da duadır.

 

Kur'an'da şöyle buyurulmaktadır: *"Onlar tuzak kurdular, Allah da tuzak kurdu. Ve Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır. ";43

 

"Doğrusu münafıklar Allah'ı aldatmağa çalışırlar, oysa onları aldatan Allah'dır. . ." 44, "Onlarla Allah alayeder. . ." 45 ". . .Allah onlarla alayedecektir..."46; "...Onlar Allah'ı unuttular; bu yüzden Allah da onları unuttu. . . " 47.

 

Bütün bunların anlamı şudur: Güçlü ve Dlu Allah, onları bile, aldatma, alay ve unutma cezaları ilc cezalandıracak ve onlara kendi kendilerini unutturacaktır. Nitekim Güçlü ve Dlu Allah şöyle buyurmuştur: "Allah' ı unutup da, Allah'ın da kendilerini kendilerine unutturduğu kimseler gibi olmayın..." 48. Çünkü Azız ve Celil Allah gerçekte ne hile yapar, ne aldatır, ne alay eder, ne eğlenir, ne de unutur 49. Allah, Yüceliği ve Büyüklüğü ile bütün bunlardan münezzehdir.

Muhalifler ve sapıkların hücum ettikleri haberlerde, bu kelime ve sözlere benzeyenler dışında başka sözler bulunmamaktadır ve onların anlamları da Kur'an'ın kelimelerinin anlamındadır.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

1. Vahid ve ahad arasındaki dilbilgisi yönünden fark için bak: Arab. Gram. II, 236. Fark ayrıca MB, 242'de de açıklanmıştır. Tevhid, 48-16 arasında, bu iki tcrimin uzun bir açıklaması vardır. Vahid kelimesi sayıya, ahad ise zat vc cevhere işaret eder. Bu sebepten vAhid, sayı bakımından bir oluşu; ahad ise, cevher ve zat yönünden tek oluşu gösterir. Wensinck'e göre ahadiyet zatın vasfı; vahidiyet defiilin vasfıdır. Bk.: MC, 205-6. Ayrıca bk.: Affifi, 24,36,63; FC. 3. prg.

, (A.F.)                                     

2 BHA, 42, 69-70 (A.F.). Kadim: Allah'ın başlıca sıfatlarındandır. Öncesi olmayan, başlangıcına sınır çizilemcycn demektir.

3.Semi': Herhangi bir şarta bağlı olmaksızın işiten demektir.

4. Basir: Bir şarta tabi olmadan gören; insanların gizli-açık

herşeyini gören demektir.

5. Alim: Olmuş ve olacak herşeyi çok iyi bilen demektir.

6. Hakim: Hikmet sahibi; bütün işleri ve buyrukları hikmetli.

7. Hayy: Diri, gerçek hayat sahibi.

8. Kayyum: Gökleri, yeri ve her şeyi tutan; her şeyin varlık

olarak durabilmelerini sağlayan.

9. Aziz: Mağlub edilmesi mümkün olmayan; güçlü.

10. Kuddus: Yanlıştan, gaf1etten, aczden ve her türlü eksik­

likten çok uzak, pek temiz.

11. Alim: tıim sahibi, bilen.

12. Kaadir: Istediğini istediği gibi yapmağa gücü yeten, kudretli.

13. Ganiyy: Her bakımdan sınırsız zengin ve her şeye doy­

muş, müstağnl; hiçbirşeye ihtiyacı olmayan.

14. MC, 209 vd.; BHA, 86; FC, 86 (A.F.); krş.: Fıkh, 180.

15. lbtal: Allah'ın sıfatlarının bulunmadığına inananlara; teş­

bih de Allah'ın zatı veya sıfatlarını yarattıklarının sıfatlarına ben­zetenlere işaret etmektedir. Yazarın teşbih ve tenzih hakkındaki görüşü İbn Arabl'ninki ile kıyaslanabiliI'. Bk.: Affifi, 18,20 vd. (.A.F.). Ayr. krş.: Akdid, 36;Shi'ite, 128 vd.; ibtal, teşbih ve Allah'ın sıfat­ları hakkında Ehl-i Sünnet'in görüşü için bk.: Fıkh, 180; Jbdne, 44 vd.

16. MC, 190;FC, 5-7; BHA, 86. (A.F.); krş.:Fıkh, 180.

17. En'am (6), 103.

18. Bakara (2), 256. 

19. MC, 82; BHA, 144-148 (A.F.); Latif, en ince, işlerin bütün

inceliklerini bilen, akıl-sır erdirilemeyen incelikteki işleri yapan, ince ve sezilmez yollardan kullarına faydalar ulaştıran, demektir.

 

20.Muhammed İ'caz Hasan'ın açıkladığına göre müdelles, İmamiyye'ye muhalif olan birinin Şiilere isnad ettiği hadistir. Dellese, satılan maldaki kusurları gizlemek demektir, MB; hadiseilere göre ise, hadisin, ister metninde ister raviler zincirinde veya kaynakta olsun, kusurlarını gizlemek demektir. EI, Supp, 222. (A.F.); lA.

21.Kasas (28), 88.

22. MC, 63 vd.; 88 vd.;FC, 16; Kelâmi Pir, 53 vd. (A.F.)

23.Kalem (68)" 42-3.

24.Zumer (39), 56.

25.Hıcr (15), 29.

26.Maide (5), 64.

27.Tas. (Mur. I, 110)'da açıklanmıştır. (A.F.).

28. Zariyat (51), 47.

29. Sâd (38), 17.

30. Sâd (38), 75.

31. Şeyh Mufid, el'in kudret veya kuvvet olmadığıııı açıklar.

El, dünya ve ahiretle ilgili olarak "Benim nimetim" demektir, Tas, (Mur, I, 143). (A.F.). Bu konudaki Ehl-i Sünnct görüşü için bk.:

                Fıkh, 180; lbâne, 41 vd.

32. Zumer (39), 67.

33. Zumer (39), 67.

34. Fecr (89), 22.

35. Mutaffifin (83), 15.

36. Bakara (2), 210.

37. Kıyâmet (75), 22-23.

38. Ta-Ha (20), 81.

39. Mâide (5), 116.

40.Al-i İmran (3), 28, 30.

41.Ahzâb (33), 56.

42.Ahzâb (33), 43.

43. AI-i Imran (3), 54.

44. Nisa (4), 142.

45. Bakara (2), 14.

46. Tevbe (9), 79.

47. Tevbe (9), 67.

48. Haşr (59), 19.

49. Kur'an-ı Kerim'de(Haşr, 19) Allah'ın nasıl bir unutma

ile vasıflandırılabileceği hususu Şeyh Mufid tarafından açıklanmıştır, Tas. (Mur. I, 249-250). (A.F.)

*Bu ayetin tercümesinde değişiklik yapılmıştır. (PN: programlayanın notu)

 

 

 

 

Önsöz

s.17          Bölüm 1

Bölüm 2