Risâletu'l İ'tikadati'l İmâmiyye

( Şii-İmâmiyye'nin İnanç Esasları )

 

b.Ali b. e1-Huseyn b. Mûsâ İbn Bâbeveyh el-Kum­

mi'nin hayatı hakkında maalesef geniş bilgilere sahip

değiliz.

 

Şii kaynaklar doğum yerini belirtmemekle be­

raber, Donaldson onun Horasan'da doğduğunu söy­
lemektedir
1. Hasan el-Mûsevi ise, Kum'u zikret­
mektedir
2. Önce, bilgin bir kişi olan babası Ali b.
el-Huseyn İbn Bâbeveyh el-Kummi (329/940-41)
tarafından yetiştirilmiş; bazı meşhur kişilerden hadis

almış ve dinlemiştir. 339/ 950-51 yılında hadis al­

mak üzre seyahatlara başlamış ve Horasan, Ni­

şapur, Merv, Serahs, Semerkand, Belh, Ferğana,

Bağdad, Kufe, Mekke ve Medine gibi yerleri dolaş­

mış ve hac vazifesini yaptıktan sonra, 355/ 966 yı­

lında ikinci defa Bağdad'a gelmiştir3. Bağdad'da

Buveyhi Ruknu'd-Devle ile sohbetlere iştirak et­

miştir. Daha sonra halkının ısrarlı isteği üzerine Rey'e

gitmiş ve 381 / 991 yılında orada ölmüştür4.

 

Hasan el-Mûsevi, Şeyh Sadûk'un sayıları iki­

yüzyirmibiri bulan şeyhleri ile meşhur öğrencilerin­

den yirmisini birer liste halinde vermiş5 ve hakkın­

daki övgüleri ve ailesinden yetişen kimseleri de nak­

letmiştir6. .

 

Şeyh Sadûk'un 17,43,189,193 ile7 300 civarında

 


 

 

ı. Tlıe Shi'ite Religion (London 1933), 286.

2. Hayaıu Rcisi'l-Muhaddisin eş-Şeyh Ebfı Cafer Muhammed
Ali es-Sadfık. Meıı-ll;-YalıZlIrlılılı'/.-Fakilı'in Giriş'inde (Tahran, trz),

I, Icın.

3. Hasan el-Mfıscvi, Haytıtu, mim-kaf.; Fyzec, A Slıi'ite Crced

(Calcutta ı 942), 9.

4. Hasan el-Musevi, Hayatu, elif-sad, elif; Fyzee, 9.
;, Hayatlı, rı-elif ze.

6 Hayatu; elif vav elif-elif hı elir.

7 Fyzcc, A Shi'ite Creed, ı ı.

 

 

Önceki Sayfa

4

Sonraki Sayfa