www.onikiimam.com  

 Nisâ Sûresi'nin Tefsiri

Allâme Muhammed Hüseyin TABATABAİ 

 www.ehlisunnet.com

    

E-Kitap: nehculbelaga.tripod.com  &  ahlalbaytlibrary.tripod.com 

 

İÇİNDEKİLER

     Nisâ Sûresi'nin Tefsiri

     |   2-6   |   7-10  |  11-14  |    15-16  |   17-18   |   19-22  |  23-28  |   29-30   |   31   |   32-35  |   36-42   |   43   |     44-58   |     59-70   |    71-76    |   77-80   

  81-84 |    85-91  |    92-94  |   95-100   |   101-104  |   105-126   |   127-134   |   135   |    136-147   |   148-149  |   150-152   |   153-169  |   170-175   176

 

Yukarı çıkmak için ÜÇGEN  ( ) lere tıklayın

     1.Ayet

AYETİN AÇIKLAMASI ...............................................................................

(A-1) Ey insanlar! Rabbinizden korkup-sakının ki O, sizi tek bir nefisten............"

 

İnsanın Ürediği Tek Nefis ve Eşi Kimlerdir? .....................................................

İNSAN TÜRÜNÜN ÖMRÜ VE İLK İNSAN ...................................................

ŞİMDİKİ KUŞAK, HZ. ÂDEM VE EŞİ ...........................................................

İNSANIN BAĞIMSIZ BİR TÜR OLMASI, TEKÂMÜL

YOLUYLA AYRI TÜRDEN OLUŞMAMASI ÜZERİNE ..................................

İKİNCİ KUŞAK İNSANIN ÜREMESİ .............................................................

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ....................................

Bu Âlemden Başka Âlemler de Yaratılmış mıdır? ...............................................

 


 

  2-6.Ayetler

AYETLERİN AÇIKLAMASI ........................................................................

(A-2) "Yetimlere mallarını verin... çünkü bu, büyük bir günahtır......................"

(A-3) "Yetimler hakkında adaleti yerine getiremeyeceğinizden.........................."

(A-4) "Kadınların mehirlerini (Allah tarafından) bir bağış ..............................."

(A-5) "Allah'ın sizin için geçim kaynağı ve yaşayış vesilesi................................"

(A-6) "Evlenme çağına gelinceye kadar yetimleri deneyin.................................."

 

ESKİ CAHİLİYE DÖNEMİ ............................................................................

Cahiliye Devrindeki Arapların Sosyal Durumu ...................................................

Cahiliye Devrindeki Diğer Toplumların Sosyal Durumu ......................................

İSLÂM'A ÇAĞRININ ORTAYA ÇIKIŞI .........................................................

İslâm Çağrısındaki Tedricîliğin Sebepleri ...........................................................

Toplumda Adaleti Yerleştirip Zulmü Ortadan Kaldırmanın

Yolları Nelerdir? .............................................................................................

Yetimleri Yönetmekle İlgili Ayetlerin Tefsiri ......................................................

İSLÂM VE TOPLUMSAL MÜLKİYET .........................................................

Malî Tasarruflarda Bulûğ Çağına Ermenin Yanı Sıra

Olgunlaşmanın da Şart Olması Üzerine .............................................................

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ......................................

Kıskançlık Üzerine .........................................................................................

ÜÇ BÖLÜMDE İLMÎ ARAŞTIRMA ..............................................................

1- Nikâh,Tabiat Amaçlarından Biri ...................................................................

Cinsel Özgürlüğün Tabiat Geleneğine Aykırı Oluşu ............................................

2- Erkeğin Dişiye Üstünlüğü ...........................................................................

3- Çok Kadınla Evlilik ....................................................................................

Çok Evlilik Hükmüne Karşı Yapılan Dört Eleştiri ve 

Cevapları ......................................................................................................

PEYGAMBERİMİZİN EVLİLİKLERİ İLE İLGİLİ BAŞKA

BİR İLMÎ ARAŞTIRMA ...............................................................................

 


 

  7-10.Ayetler

AYETLERİN AÇIKLAMASI .......................................................................

(A-7) "Ana-babanın ve yakınların geriye bıraktıklarından erkeklere................."

(A-8) "Miras taksiminde (mirastan payı olmayan fakir), yakınlar , yetimler....."

(A-9) "Kendileri, geriye zayıf çocuklar bırakmış oldukları................................"

(A-10) "Şüphesiz, haksızlıkla yetimlerin mallarını yiyenler..............................."

 

DAVRANIŞLARIN SAHİBİNE DÖNÜK SONUÇLARI ...................................

İnsanın Başkalarına Karşı Yaptığı Hareketi Kendisi İçin de

Beğenmesinin Kaçınılmaz Olması .....................................................................

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ......................................

 


 

  11-14.Ayetler

AYETLERİN AÇIKLAMASI ........................................................................

(A-11) "Allah, size evlatlarınız hakkında (şunu) tavsiye eder............................."

(A-12) "Yaptıkları vasiyet ve borç düşüldükten sonra, eşlerinizin......................"

(A-13-4) "İşte bunlar, Allah'ın sınırlarıdır... onun için alçaltıcı bir....................."

 

"Erkeğin Payı, İki Kızın Payı Kadardır" Ayetindeki

İnceliklerin Açıklaması......................................................................................

Mirasla İlgili Hükümlerin, Fıtrata ve Tekvinî Yasalara

Dayalı Olması Üzerine .....................................................................................

Miras Bırakma Hususunda Peygamberle Diğer İnsanlar

Arasında Hiçbir Farkın Olmaması .....................................................................

MİRASLA İLGİLİ GENEL AÇIKLAMA .........................................................

Erkek ve Kadının Mirasta Farklı Hisseler Almalarının

Hikmeti .........................................................................................................

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ......................................

BİRKAÇ BÖLÜMDE İLMÎ İNCELEME ........................................................

1- Mirasın Ortaya Çıkışı ..................................................................................

2- Mirasın Tedricî Değişimi .............................................................................

3- Uygar Milletlerde Miras ..............................................................................

4- Bu Ortamda İslâm Ne Yaptı? ......................................................................

5- İslâm'a Göre Kadınların ve Yetimlerin Durumu ............................................

6- Yeni Miras Kanunları .................................................................................

7- Miras Sistemlerinin Karşılaştırılması .............................................................

8- Vasiyet ......................................................................................................

 


 

  15-16. Ayetler

AYETLERİN AÇIKLAMASI ..................................................................

(A-15) "Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı aranızdan dört......................."

(A-16) "İçinizden fuhuş yapan iki tarafa (erkek ve kadına) eziyet.................."

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ..............................

 


 

 17-18. Ayetler

AYETLERİN AÇIKLAMASI .....................................................................

(A-17) "Allah'ın kabulünü üzerine aldığı tövbe, ancak....................................."

(A-18) "İçlerinden birine ölüm gelip çatıncaya kadar......................................."

 

Allah'ın Kuluna Tövbe Edip Dönmesinin Çeşitleri, Anlamı...................................

Tövbenin Kabul Olmasının Ancak Bilgisizlikle Kötülük

Yapanlar Hakkında Geçerli Sayılmasının Anlamı ...............................................

Bütün Günahların Cehaletten Kaynaklanması ....................................................

Kimlerin Tövbesi Kabul Olmaz ........................................................................

TÖVBE HAKKINDA .....................................................................................

Tövbenin Masum ve Mukarreb İnsanların Hakkında da

Geçerli Olması ................................................................................................

Yüce Allah Tövbeleri Kabul Etmeye Mecbur mudur? ........................................

Firavun'un Tövbesi İle İlgili Tuhaf Bir Söz! .....................................................

Tövbenin Yasallaşmasının Gerçeği Nedir? ........................................................

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ...................................

 


 

  19-22.Ayetler

AYETLERİN AÇIKLAMASI ........................................................................

(A-19) "Ey inananlar! Kadınların mallarını zorla miras almanız.........................."

(A-20) "Eğer bir eşinizi bırakıp yerine başka bir eş almak.................................."

(A-21-2) "Onu nasıl geri alırsınız, oysaki sizler birbirinizle................................"

 

Kadınları Zorla Miras Almanın Anlamı ............................................................

Erkeklerin Kadınlarla İyi Geçinmesinin Anlamı ................................................

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ......................................

 


 

  23-28.Ayetler

AYETLERİN AÇIKLAMASI .......................................................................

(A-23) "Size (şunlar) haram kılınmıştır: Analarınız, kızlarınız............................"

(A-24) "Sahip olduğunuz cariyeler müstesna evli kadınlar da............................."

(A-25) "İçinizden inanmış hür kadınlarla evlenmeye (malî açıdan ) gücü............"

(A-26) "Allah size (hükümleri) açıklamak ve sizi, sizden önceki........................"

(A-27) "Allah... rahmetiyle dönüp tövbelerinizi kabul etmek............................."

(A-28) "Allah sizden hafifletmek ister; (çünkü) insan zayıf................................"

 

Evlenilmesi Yasak Olan Kadınlar Hangileridir? ....................................................

"İhsân" Kelimesinin Anlamı ...............................................................................

24. Ayetteki "Femestemta'tum..." İfadesinin Müt'a Nikâhı

Hakkında İnmesiyle İlgili Açıklama .....................................................................

Müt'a Nikâhı Ayet Veya Sünnetle Neshedilmiş midir? ..........................................

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI .....................................

YİNE HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMA (Müt'a Nikâhı

İle İlgili) ..........................................................................................................

Müt'a Ayetinin "İla Acelin Musemma" Yani "Belirli Bir

Süreye Kadar" Şeklinde Olduğunu Bildiren Rivayetler .........................................

Müt'a Ayetinin Ayetle Neshedildiğini Bildiren Hadislerden

Örnekler .........................................................................................................

Müt'a Ayetinin Sünnetle Neshedildiğini Bildiren Hadislerden

Örnekler .........................................................................................................

Sahabe ve Müfessir Olan Tabiinden Müt'anın Caiz Olduğunu

Savunanların Görüşünü Bildiren Hadislerden Örnekler ........................................

Ömer'in Müt'ayı Yasakladığını İfade Eden Rivayetlerden

Örnekler...........................................................................................................

MÜT'A RİVAYETLERİNE İLİŞKİN İNCELEME ............................................

Bir Tefsircinin Müt'a Nikâhı Hakkındaki Eleştirileri ve

Cevabı ...........................................................................................................

Ehl-i Sünnete Göre Müt'a Nikâhının Haram Oluşunun

Dayanakları ...................................................................................................

İLMÎ İNCELEME ..........................................................................................

BAŞKA BİR İLMÎ İNCELEME ......................................................................

 


 

    29-30. Ayetler

AYETLERİN AÇIKLAMASI ........................................................................

(A-29)- Ey inananlar! Karşılıklı rızayla yapılan ticaret müstesna, aranızda...........

(A-30)- Kim haddi aşarak ve zulmederek bunu yaparsa, yakın zamanda onu.........

 

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ...................................

 


 

   31. Ayet

AYETİN AÇIKLAMASI ...............................................................................

(A-31) "Eğer size yasak edilen günahların büyüklerinden.................................."

 

BÜYÜK VE KÜÇÜK GÜNAHLAR VE GÜNAHLARIN

BAĞIŞLANMASI ÜZERİNE .........................................................................

Kur'an'da "Seyyiat=Kötülükler" Kelimesinin Anlamı .........................................

Bir Günahın Büyüklüğü Nereden Anlaşılır? ......................................................

Büyük ve Küçük Günahların Tanımıyla İlgili Görüşler ve

Değerlendirilmeleri .........................................................................................

Bu Konuda Gazalî'nin Görüşü ve Değerlendirilmesi ..........................................

Kişiliklerin Bir İnsanda Eşleşmesi ve Uzlaşması Üzerine ...................................

İyiliklerle Kötülükler Birbirlerini Yok Edebilirler mi?.........................................

AYETİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ............................................

 


 

  32-35.Ayetler

AYETLERİN AÇIKLAMASI ........................................... ..........................

(A-32) "Allah'ın, kendisiyle bazılarınızı bazılarınızdan üstün..........................."

(A-33) "(Erkek ve kadından) her biri için ana-babanın...................................."

(A-34) "Allah'ın insanlardan bir kısmını diğer kısmından üstün......................"

(A-35) "Eğer karı-kocanın aralarının açılmasından korkarsanız......................."

 

BİR KUR'AN GERÇEĞİ ÜZERİNE ..............................................................

"Mevali" Kelimesinin Anlamı ........................................................................

ERKEKLERİN KADINLARI YÖNETMELERİNİN

ANLAMI.....................................................................................................

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ...................................

İslâm'a Göre Kadın İçin En İyi Hayat Biçimi ...................................................

 


 

  36-42.Ayetler

AYETLERİN AÇIKLAMASI .......................................................................

(A-36) "Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın........................"

(A-37) "Bunlar cimrilik ederler, insanlara da cimriliği......................................."

(A-38) "Bunlar, mallarını insanlara gösteriş olsun diye verirler.........................."

(A-39) "Ne olurdu sanki! Allah'a ve ahiret gününe inansalardı.........................."

(A-40) "Allah hiç şüphesiz bir zerre ağırlığınca bile haksızlık etmez.................."

(A-41) "Her bir ümmetten şahit getirdiğimiz... zaman, (hâlleri) nice olacak!....."

(A-42) "O gün kâfir olanlarla Peygambere karşı gelenler................................. "

 

Amelî Tevhidin Anlamı ..................................................................................

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ...................................

 


 

  43.Ayet

AYETİN AÇIKLAMASI ................................................................................

(A-43) "Ey inananlar! Ne söylediğinizi bilmeniz için, sarhoşken namaza............."

 

Şarabın Tedricî Şekilde Haram Oluşu Üzerine ...................................................

Kur'an Ayetleri Arasındaki Bağlılık ve İnsicam ..................................................

 

AYETİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI .............................................

 


 

  44-58.Ayetler

AYETLERİN AÇIKLAMASI .........................................................................

(A-44-5) "Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmüyor musun?.................."

(A-46) "Yahudi olan kimselerden öyleleri vardır ki, sözleri yerlerinden..............."

(A-47) "Ey kendilerine kitap verilenler!... indirdiğimize (Kur'a-n'a) inanın........."

(A-48) "Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz; bundan........................."

(A-49) "Kendilerini övüp yüceltenleri görmedin mi?............................................"

(A-50) "Bak nasıl Allah'a karşı yalan uyduruyorlar............................................"

(A-51-2) "Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmüyor............................."

(A-53) "Yoksa onların mülkten bir nasipleri mi var?.........................................."

(A-54) "Yoksa onlar, Allah'ın kendi lütfundan insanlara verdiği........................."

(A-55) "Onlardan kimi ona inandı, kimi de ondan yüz çevirdi............................"

(A-56-7) "Hiç şüphesiz ayetlerimizi inkâr edenleri................................"

(A-58) "Allah size, mutlaka emanetleri ehline vermenizi ve................................"

 

"Sözleri Yerlerinden Değiştirirler" İfadesinin Anlamı ............................................

"Artık Pek Az Bir Kısmı hariç, İman Etmezler" İfadesinin

Açıklaması ......................................................................................................

"Allah Kendisine Ortak Koşulmasını Bağışlamaz; Bundan

Başkasını Dilediği Kimse İçin Bağışlar" Ayetinin Anlamı ......................................

Kişinin Kendisine Güvenmesi İnsana Özgü Bir Fazilet mi?...................................

Ayette Geçen "Nas=İnsanlar" ve "Âl-i İbrahim" Kimlerdir?..................................

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ....................................

Vahşi'nin ve Dostlarının Müslümanlığa Geçmesiyle İlgili

Aktarılan Rivayetin Uydurma Olması Üzerine .....................................................

 


 

 

  59-70.Ayetler

AYETLERİN AÇIKLAMASI ........................................................................

(A-59) "Ey inananlar! Allah'a itaat edin. Peygambere ve sizden olan ululemre...."

(A-60) "Sana ve senden önce indirilenlere inandıklarını......................................"

(A-61) "Onlara, "Allah'ın indirdiğine ve Resule gelin" denildiği zaman.............."

(A-62) "Elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir felâket.................................."

(A-63) "Onlar, Allah'ın kalplerindekini bildiği kimselerdir.................................."

(A-64) "Biz her peygamberi, Allah'ın izni ile, kendisine itaat..............................."

(A-65) "Hayır, Rabbine andolsun ki... seni hakem kılıp......................................."

(A-66) "Eğer biz... bunu onlara farz etmiş olsaydık, içlerinden............................"

(A-67) "O zaman onlara katımızdan büyük bir mükâfat....................................."

(A-68) "Ve onları dosdoğru yola iletirdik............................................................"

(A-69) "Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse... ve ne de güzel..............................."

(A-70) "Bu lütuf Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter......................................."

 

"Allah'a İtaat Edin. Peygambere ve Sizden Olan Ululemre

de İtaat Edin" Ayetinin Tefsiri ............................................................................

Ayette "İtaat Edin" Emrinin Tekrarlanmasını Gerektiren

Sebep Nedir? ...................................................................................................

RESULULLAH İLE ULULEMRİN MASUM OLMASI

ÜZERİNE .......................................................................................................

ULULEMRİN KİMLER OLDUĞU ÜZERİNE ..................................................

Ululemr, Ehl-i Hal ve Akd Olabilir mi? ..............................................................

Fahr-i Razi'nin Ululemrin Kimler Olduğu Hakkındaki

Görüşü ve Cevabı  A.......B...............................................................................

ULULEMRİN EHL-İ BEYT İMAMLARI OLMASI YOLUN-

DAKİ TEFSİRE YAPILAN İTİRAZLAR VE CEVAPLARI................................

"Eğer Bir Hususta Anlaşmazlığa Düşerseniz, Onu Allah'a

ve Resul'e Götürün" Ayetinin Anlamı ................................................................

"Sıddîkler" Kelimesinin Anlamı .........................................................................

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI .......................................

 


 

  71-76.Ayetler

AYETLERİN AÇIKLAMASI ..........................................................................

(A-71)- Ey inananlar! Koruma araçlarınızı alın; bölük bölük savaşa çıkın, yahut.....

(A-72)- İçinizden bazıları vardır ki (bu görevi) gayet ağırdan alırlar. Eğer size bir..

(A-73)- Size Allah'tan lütuf gelince de, sizinle onun arasında hiçbir dostluk...........

(A-74)- O hâlde dünya hayatını ahiret hayatı karşılığında satanlar, Allah yolunda...

(A-75)- Size ne oldu da Allah yolunda ve "Rabbimiz! bizi, halkı zalim olan bu......

(A-76)- İnananlar Allah yolunda savaşırlar, kâfir olanlar ise tağut yolunda.............

 

Cihat Görevini Ağırdan Alanların Ashaptan Oluşan

Müslümanlardan Olduğu Üzerine ........................................................................

GAYRET VE TAASSUP HAKKINDA BİRKAÇ SÖZ ........................................

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI .....................................

 

 


 

  77-80.Ayetler...................................................................................................5

 AYETLERİN AÇIKLAMASI ............................................................................5

(A-77)- "Kendilerine, elinizi savaştan çekin, namaz kılın ve zekât.............................6

(A-78)- "Nerede olursanız olun, ölüm size ulaşır; hatta isterseniz..............................8

(A-79)- "Sana gelen iyilik Allah'tandır. Başına gelen kötülük ise...............................11

(A-80)- "Kim Peygambere itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur................................12

 

     İYİLİK VE KÖTÜLÜKLERİN ALLAH'TAN OLMASI NE  ANLAM İFADE

     EDER?.............................................................................................................12

 

    AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI......................................23

 

 

 


 

81-84. Ayetler.............................................................................................27

AYETLERİN AÇIKLAMASI ........................................................................27

(A-81)- "Baş üstüne" derler; ama yanından ayrılınca onlardan bir........................28

(A-82)- "Hâlâ Kur'ân (ayetleri) üzerinde durup düşünmüyorlar mı?.......................29

(A-83)- "Onlara güven veya korkuya dair bir haber gelince, hemen.......................32

(A-84)- "Artık Allah yolunda savaş. Sen ancak kendinden....................................41

 

    AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI...................................42

 

 


 

  85-91. Ayetler............................................................................................47

AYETLERİN AÇIKLAMASI .......................................................................48

(A-85)- "Kim iyi bir şefaatte bulunursa, onun o şefaat........................................48

(A-86)- "Size bir selâm verildiği zaman, ondan daha güzeli ile selâm..................49

(A-87)- "Allah'tır ki Ondan başka ilâh (tapacak) yoktur. Geleceğinde..................49

(A-88)- "Size ne oldu da münafıklar hakkında iki gruba ayrıldınız?!...................50

(A-89)- "Onlar, sizin de kendileri gibi inkâr etmenizi istediler ki, onlarla............50

(A-90)- "Ancak sizinle kendileri arasında antlaşma bulunan bir topluma.............51

(A-91)- "Hem sizden, hem de kendi toplumlarından emin olmak isteyen.............51

 

    SELÂMIN ANLAMI ÜZERİNE.................................................................. 52   

 

   AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI...................................55

 


 

  92-94.Ayetler.............................................................................................65

AYETLERİN AÇIKLAMASI .......................................................................66

(A-92)- "Yanlışlıkla olması dışında, bir müminin bir mümini öldürmesi...............66

(A-93)- "Kim bir mümini kasten öldürürse cezası, içinde ebediyen......................68

(A-94)- "Ey inananlar! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyi araştırın...........69

 

    AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI...................................71

 

 


 

   95-100.Ayetler.............................................................................................77

AYETLERİN AÇIKLAMASI .........................................................................78

(A-95)- "Müminlerden -özür sahibi olanlar dışında- (savaşa katılmayıp)................78

(A-96)- "Kendi katından dereceler, bağışlama ve rahmet vermiştir........................83

(A-97)- "Melekler, nefislerine zulmedenlerin canlarını alırken; "Ne.......................83

(A-98)- "Ancak erkekler, kadınlar ve çocuklardan (gerçekten) âciz.......................86

(A-99)- "İşte bunları, umulur ki Allah affeder; Allah çok affedici ve.....................90

(A-100)- "Allah yolunda hicret eden kimse, yeryüzünde gidecek birçok................90

 

    MUSTAZAFLIK ÜZERINE............................................................................87

    AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI....................................94

 

 


 

   101-104.Ayetler........................................................................................105

 AYETLERİN AÇIKLAMASI ......................................................................105

(A-101)- "Yeryüzünde yolculuk ettiğiniz zaman, kâfirlerin size bir......................105

(A-102)- "(Ey Muhammed!) Sen içlerinde bulunup da onlara namaz....................107

(A-103)- "Namazı kıldıktan sonra ayakta iken, otururken ve yanınız....................108

(A-104)- "(Düşmanınız olan) topluluğu takip etmede gevşeklik göstermeyin........110

 

    AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI..................................110

 

     Korku Namazı..............................................................................................111

     Yolcu ( Seferi ) Namazı.................................................................................113

     Namazların Cem edilmesi (Öğle ile İkindi ve Akşam ile Yatsı namzalarının

     birleştirilerek kılınması)................................................................................116

 


 

   105-126. Ayetler.......................................................................................119

AYETLERİN AÇIKLAMASI .......................................................................123

(A-105)- "Allah'ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında hükmedesin...............123

(A-106)- "Ve Allah'tan mağfiret iste. Şüphesiz Allah, çok bağışlayıcı...................125

(A-107)- "Kendilerine hainlik edenlerden yana uğraşmaya kalkma........................127

(A-108)- "İnsanlardan gizleniyorlar (utanıyorlar) da Allah'tan..............................129

(A-109)- "Haydi siz dünya hayatında onlara taraf çıkıp savundunuz.....................130

(A-110)- "Kim de bir kötülük yapar yahut nefsine zulmeder de sonra...................130

(A-111)- "Kim bir günah kazanırsa, onu ancak kendi aleyhine kazanmış..............131

(A-112)- "Kim bir hata veya günah işler de sonra onu bir suçsuzun......................132

(A-113)- "Allah'ın sana lütuf ve rahmeti olmasaydı, onlardan bir.........................134

(A-114)- "Onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Yalnız....................139

(A-115)- "Kim de kendisine doğru yol belli olduktan sonra Peygambere...............141

(A-116)- "Çünkü Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz..........................142

(A-117)- "Onlar Allah'ın dışında etkileri olmayan edilgen tanrılardan...................143

(A-118)- "Allah onu lânetlemiş, o da demişti ki: "Elbette senin............................145

(A-119)- "Onları mutlaka saptıracağım, muhakkak onları boş kuruntulara............145

(A-120)- "(Şeytan) onlara söz verir ve onları ümitlendirir; hâlbuki.......................147

(A-121-122)- "İşte onların varacağı yer cehennemdir; ondan kaçıp kurtulacak......147

(A-123)- "(İş) ne sizin kuruntularınızla, ne de Ehlikitab'ın kuruntularıyla..............148

(A-124)- "Erkek olsun, kadın olsun, her kim de mümin olarak birtakım...............150

(A-125-126)- "İyilik yaparak kendini Allah'a teslim eden ve İbrahim'in...............152

 

    Masumiyetin Anlamı Üzerine.........................................................................135

    Fısıldaşarak Konuşmak..................................................................................139

    Şeytanın Vesveseleri......................................................................................147

    Ödül olarak cenneti kazanmanın şartı..............................................................151

    Kâfirlerin Amelleri ne olacak.........................................................................151

    Kadın ve Erkeğin amelleri eşit midir...............................................................152

 

   AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI..................................154

 

   Gıybet nedir...................................................................................................160

   Mü'minin dünyada çektiği sıkıntıların hikmeti nedir..........................................165

  "Kim de... müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa.......................................162

 


 

 127-134. Ayetler.................................................................................... 167

AYETLERİN AÇIKLAMASI ....................................................................168

(A-127)-"Senden, kadınlar hakkında fetva istiyorlar. De ki: Onlara.................168

(A-128)- "Eğer bir kadın, kocasının serkeşliğinden yahut kendisinden...............173

(A-129)- "Kadınlar arasında adaleti sağlamağa ne kadar uğraşsanız..................174

(A-130-131)- "Eğer (eşler) birbirinden ayrılırlarsa, Allah bol nimetiyle her........176

(A-132)- "Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Vekil olarak...............178

(A-133)- "Ey insanlar! Allah dilerse sizi (geriye) götürür ve başkalarını............178

(A-134)- "Kim dünya mükâfatını (mutluluğunu) isterse, (bilsin ki)....................179

 

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ...............................119

 


 

 135. Ayet...............................................................................................187

AYETİN AÇIKLAMASI ...........................................................................187

     (A-135) "Ey inananlar!... adaleti tam yerine getirerek Allah için şahitlik.........187

 

AYETİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI .....................................189

 


 

  136-147. Ayetler.........................................................................................191

AYETLERİN AÇIKLAMASI ........................................................................193

    (A-136)- "Ey inananlar! Allah'a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği...............193

    (A-137)- "İman edip sonra inkâr eden, sonra yine iman edip tekrar.......................195

    (A-138-139)- "Münafıklara, kendileri için acı bir azap olduğunu müjdele!.............199

    (A-140)- "O, kitapta size şöyle indirmiştir ki: Allah'ın ayetlerinin inkâr.................200

    (A-141)- "Onlar sizi gözetleyip dururlar. Eğer size Allah'tan bir zafer...................200

    (A-142)- "Münafıklar Allah'ı aldatmağa çalışırlar. Oysa O, onları ........................201

    (A-143)- "Arada (imanla küfrün arasında) yalpalayıp dururlar. Ne........................202

    (A-144-145)- "Ey inananlar! Müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmeyin..........203

    (A-146)- "Ancak tövbe edenler, durumlarını düzeltenler, Allah'a..........................205

    (A-147)- "Eğer şükreder ve inanırsanız, Allah size niçin azap etsin?.....................206

   

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ..................................207

"Allah'ın münafıkları aldatması" ne demektir....................................................209

"Allah'ı aldatmak" ne demektir........................................................................209

Münafıkların namazı nasıldır...........................................................................210

 


 

  148-149. Ayetler......................................................................................... 212

 AYETLERİN AÇIKLAMASI ........................................................................212

(A-148)- "Allah kötü sözün söylenmesini sevmez; ancak haksızlığa.....................213

(A-149)- "Bir iyiliği açığa vurur veya gizlerseniz yahut bir kötülüğü....................213

 

AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ....................................215

 


 

150-152. Ayetler...........................................................................................216

 AYETLERİN AÇIKLAMASI ........................................................................216

(A-150-151)- "Allah'ı ve peygamberlerini inkâr edenler.......................................216

(A-152)- "Allah'a ve peygamberlerine inananlar ve onlardan hiçbiri......................219

 


 

153-169. Ayetler...........................................................................................221

 AYETLERİN AÇIKLAMASI ........................................................................223

(A-153)- "Ehlikitap senden, kendilerine gökten bir kitap indirmeni........................223

(A-154)- "Söz vermeleri için Tûr dağını üzerlerine kaldırdık ve onlara..................226

(A-155)- "Sözlerini bozmalarından, Allah'ın ayetlerini inkâr etmelerinden.............227

(A-156)- "Bir de inkâr edip Meryem'e büyük bir iftira atmalarından......................229

(A-157)- "Ve "Allah elçisi Meryem oğlu Isa Mesih'i öldürdük" demelerinden........229

(A-158)-" Bilâkis Allah onu kendisine yükseltti. Allah güçlü ve üstündür..............231

(A-159)- "Ehlikitap'tan, İsa'nın ölümünden önce ona inanmayacak........................232

(A-160-161)- "Yahudilerin yaptıkları zulümden, Allah yolundan yüz....................237

(A-162)- "Fakat içlerinden ilimde derinleşenler ve müminler, namazı...................238

(A-163-164)-"(Çünkü) biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere................239

(A-165)- "(Onları) elçiler, müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak gönderdik..............243

(A-166)- "Fakat Allah, sana indirdiğine şahitlik eder; onu kendi bilgisiyle...........244

(A-167)- "İnkâr eden ve Allah'ın yolundan alıkoyanlar, şüphesiz uzak.................246

(A-168-169)- "İnkâr edip zulmedenleri Allah asla bağışlayacak değildir..............246

 

 İsa (as) gerçekten öldürüldü mü.....................................................................221

"Bilâkis Allah onu ( İsa-as-) kendisine yükseltti.".....ne demektir.......................231

 

 AYETLERİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ................................246

 


 

  170-175. Ayetler..........................................................................................255

 AYETLERİN AÇIKLAMASI........................................................................255

(A-170)- "Ey insanlar! Resul size, Rabbinizden hak üzere geldi...........................256

(A-171)- "Ey Ehlikitap! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında.....................257

(A-172)- "Ne Mesih, Allah'a kul olmaktan çekinir, ne de Allah'a..........................260

(A-173)- "İnanıp iyi işler yapanlara ecirlerini eksiksiz ödeyecek ve......................262

(A-174)- "Ey insanlar! Rabbinizden size kesin bir delil geldi ve size....................262

(A-175)- "İşte Allah'a inanıp O'na sımsıkı tutunanları, kendi katından..................263

 


 

176. Ayet....................................................................................................264

 AYETİN AÇIKLAMASI...............................................................................264

     (A-176) "Senden fetva istiyorlar. De ki: Ana-babası ve çocuğu olmayan kim......275

 

 AYETİN HADİSLER IŞIĞINDA AÇIKLAMASI ........................................266

 

 


© 2003, http://nehculbelaga.tripod.com

Bu E-Kitabın Tüm Hakları Saklıdır,

Kesinlikle Değiştirilemez,

Amaca uygunsuz

kullanılamaz.